საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტიმთავარი


საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემავალი სტრუქტურული დანაყოფი.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

მონაცემთა შეგროვება-სისტემატიზაცია, შესაბამისი ნიშნებით სორტირება-კლასიფიკაცია;

სტატისტიკურ-ანალიტიკური კვლევებისა და რაპორტების მომზადება;

ელექტრონული მონაცემთა ბაზებისა და რეესტრების წარმოება;

IT მიმართულებით ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტების, სათანადო ვებ-აპლიკაციებისა და პორტალების შექმნა, მათი შემდგომი მხარდაჭერა;

სამინისტროს ხელმძღვანელობის ინფორმირების მიზნით ანალიტიკური საქმიანობა, კომუნიკაცია უცხოელ პარტნიორებთან, არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში მათთან ინფორმაციის გაცვლა და პარტნიორობის გაღრმავება.


საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი


შალვა ენუქიძე

შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი

დაბადების თარიღი და ადგილი: ათას ცხრაას სამოცდაათი წ.

2 ივლისი, თბილისი;

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდაშვიდი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი წლებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გეოლოგიური ფაკულტეტი.

ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი -ორი ათასიწლებში. სუს აკადემიის საგარეო დაზვერვის ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება:

სამუშაო გამოცდილება:

ორი ათას თოთხმეტი წ. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი.

ორი ათას თოთხმეტი წლიდან – შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი;

ორი ათას ცამეტი -ორი ათას თოთხმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე.

ორი ათას რვა -ორი ათას ცამეტი წლებში. – საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის პირველი დირექტორატის მე-2 სამმართველოს უფროსის მოადგილე; სამმართველოს უფროსი.

ორი ათას ექვსი -ორი ათას რვა წლებში. – საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის პირველი სამმართველოს ოფიცრის (განყოფილების უფროსი) მოვალეობის შემსრულებელი; ოფიცერი (განყოფილების უფროსი).

ორი ათას ხუთი -ორი ათას ექვსი წლებში. – საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის პირველი სამმართველოს მე-4 განყოფილების უფროსი.

ორი ათას ოთხი -ორი ათას ხუთი წლებში. – სუს საგარეო დაზვერვის დეპარტამენტი.

ორი ათას სამი -ორი ათას ოთხი წლებში.- სდსდ პირველი სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველი მიმართულების უფროსი.

ორი ათასი-ორი ათას სამი წლებში.- სდსდ პირველი სამმართველოს პირველი განყოფილების პირველი მიმართულების უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი.

ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი -ორი ათასიწლებში.- სდსდ ოპერატიული სამმართველოს მე-6 განყოფილების მე-2 მიმართულების ოპერატიული თანამშრომელი; უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი.

ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი წლებში.- სუს განსაკუთრებული დანიშნულების ქვედანაყოფ “ომეგას” პირველი ქვეგანყოფილების მე-3 მოიერიშე ჯგუფის თანამშრომელი.

ენების ცოდნა: თურქული, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ხუთი შვილი.