საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: სამინისტროს სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება; დანაყოფების დაკომპლექტება მაღალკვალიფიციური კადრებით; სამინისტროს თანამშრომელთა სწავლების, სამსახურის გავლის, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და ფიზიკური მომზადების ორგანიზება; სამინისტროში განხორციელებული საკადრო საქმიანობის ინსპექტირება.

დეპარტამენტის დირექტორი

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი

ზაზა ჩოხელი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 6 იანვარი, ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი წ. ქ. თბილისი.

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი წლებში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

ორი ათასი-ორი ათას ერთი წლებში - საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემია

სამუშაო გამოცდილება:

07 04 ორი ათას ცამეტი წლიდან - შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრების მთავარი სამმართველოს უფროსი

ორი ათას რვა -ორი ათას ცამეტი წლებში – შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენარალური ინსპექციის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

ორი ათას ექვსი -ორი ათას რვა წ.წ – შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალუირი ინსპექციის საერთო განყოფილების უფროსი

ორი ათას ხუთი -ორი ათას ექვსი წლებში – შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ოპერატიული უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი

ორი ათას ოთხი -ორი ათას ხუთი .წლებში – სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ადმინისტრაციული ზედამხედველობის და საკუთარი უსაფრთხოების დეპარტამენტის პირველი სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი

ორი ათას სამი -ორი ათას ოთხი წლებში – სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ინსპექტირებისა და საკუთარი უშიშროების დეპარტამენტის საკუთარი უშიშროების სამმართველოს მე-2 განყოფილების ინსპექტორი

ორი ათას ორი -ორი ათას სამი წლებში – სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს საკუთარი უშიშროების სამმართველოს პირველი განყოფილების ინსპექტორი

ორი ათასი-ორი ათას ორი წლებში – სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კადრების განყოფილების უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი

ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი -ორი ათასიწლებში - სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კადრების განყოფილების ოპერატიული თანამშრომელი

ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი წ. – ქ.თბილისის საავიაციო სახელმწოფო გაერთიანების მე-6 განყოფილების ინჟინერი

ენების ცოდნა: რუსული, ფრანგული.

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.