საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანო წარმოადგენს სამინისტროს ტერიტორიულ ერთეულს, რომელიც ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინაშე.

ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო ხელეკრულებები და შეთანხმებები, საქართველოს კანონები და კანონქვემდებარე აქტები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შინაგან საქმეთა მინსტრის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტები.

ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობა ემყარება კანონიერების, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის, სოციალური სამართლიანობის, ჰუმანიზმისა და საქვეყნოობის პრინციპებს.

ტერიტორიული ორგანოს ამოცანებია კომპეტენციის ფარგლებში:

– სახელმწიფოს ინტერესების, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, იურიდიული პირების უფლებების დაცვა მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან;

– დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევათა გამოვლენა, თავიდან აცილება, აღკვეთა;

– საზოგადოებრივი წესრიგისა და საზოგადოებრივი უშიშროების დაცვა;

– წინასწარი გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა;

– ეჭვმიტანილთა, ბრალდებულთა, განსასჯელთა, დამნაშავეთა, ასევე სხვა სამართალდამრღვევთა ძებნა და დაკავება, შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოსაძებნად;

– დასახლებული პუნქტების მიხედვით დანაშაულისა და სამარალდარღვევათა წინააღმდეგ ბრძოლა, დამნაშავეთა და სამართალდამრღვევ პირთა შესახებ მონაცემების შეგროვება და ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი დანაყოფების ხელმძღვანელებისათვის;

– კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ამოცანების განხორციელება.

დეპარტამენტის დირექტორი

გიორგი ალადაშვილი

განათლება:
ორი ათას ცხრა -ორი ათას ათი ჰარვარდის უნივერსიტეტი -აშშ, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
ორი ათას ორი -ორი ათას ექვსი თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიის აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით ორი ათას ერთი -ორი ათას ორი ფრანკლინის უმაღლესი სკოლა -აშშ

სასწავლო კურსები:
ორი ათას თორმეტი H აშშ -ის ეროვნული უსაფრთხოების დეპარტამენტი ფარული გამოძიების უმაღლესი კურსი, ბრუნსვიკი - აშშ
ორი ათას თერთმეტი H აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი, მარშალის სამსახური მარშალის სამსახურის ძირითადი საწვრთნელი კურსი
ორი ათას ათი H ჰარვარდის უნივერსიტეტის ჯ.კენედის სამთავრობო სკოლა-აშშ, შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების პროგრამა
ორი ათას რვა H დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია - ერევანი, სომხეთი თავდაცვის ორგანიზება უსაფრთხოების ფართო კონტექსტში
ორი ათას შვიდი H ჰარვარდის უნივერსიტეტის ჯ.კენედის სამთავრობო სკოლა -აშშ, საჯარო ფინანსური მენეჯმენტის კურსი
ორი ათას ექვსი ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი -აშშ, პოლიტიკური მეცნიერების კურსი
ორი ათას ხუთი ჩარლზის უნივერსიტეტი -ჩეხეთი, პოლიტიკისა და ეკონომიკის სწავლების ამერიკული ინსტიტუტი
ორი ათას ოთხი ჰააგის საერთაშორისო სამართლის აკადემია, -ჰოლანდია საერთაშორისო საჯარო სამართლის კურსი

სამუშაო გამოცდილება:
01.ორი ათას თექვსმეტი - დღემდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი
08.ორი ათას თოთხმეტი –18.01.ორი ათას თექვსმეტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი, საერთაშორისო დანაშაულის წინაღმდეგ ბრძოლის ცენტრი– პოლიციის ატაშე ავსტრიის რესპუბლიკაში
ორი ათას თორმეტი –ორი ათას თოთხმეტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო - სამსახურის უფროსი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო - სამსახურის უფროსის მოადგილე
ორი ათას თერთმეტი –ორი ათას თორმეტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ორი ათას რვა -ორი ათას ცხრა საქართველოს თავდაცვის გენერალური ინსპექცია - მთავარი ინსპექტორი
ორი ათას ექვსი -ორი ათას რვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილის თანაშემწე
ორი ათას შვიდი -ორი ათას რვა ფლორიდის შტატის წარმომადგენელთა პალატა -აშშ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი- სტაჟიორი
ორი ათას ექვსი საგადასახადო კვლევებისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი -აშშ, სტაჟიორი

უცხო ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ნანა ხუციშვილი

ტელეფონი: 241 40 54

e-mail: n.xucishvili@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, კ. ჩალაძის ქუჩა N1